menu

V úseku Rusalka – Černý potok provádíme celkovou opravu Palackého stezky. Z důvodu ochrany bezpečí návštěvníků JE STEZKA DOČASNĚ UZAVŘENA.

KUDY KAM – TEĎ NIKAM

Palackého stezka, klikatící se z Jizerských hor do Českého ráje podél toku čarokrásné řeky Kamenice, byla založena roku 1912 Klubem českých turistů. Více než stoletá trasa potřebuje revitalizaci a generální opravu v úsecích, které se nacházejí v havarijním stavu, jsou nebezpečné a musejí být proto v současné době uzavřeny. Naším cílem je opravit část Palackého stezky v blízkosti hradu Navarov.

Ostatně hradní zříceninu, která po desetiletí chátrala, se nám již renovovat podařilo a opravený hrad Navarov jsme zpřístupnili veřejnosti v roce 2019.

Držte nám palce, abychom společnými silami lidí dobré vůle dokázali vrátit důstojnou podobu části Palackého stezky v úseku Rusalka – Černý potok, kde se stezka klikatí v bezprostřední blízkosti horské řeky Kamenice pod hradem Navarov.

SOUČASNÝ STAV

Stav bezpečnostních prvků Palackého stezky v tomto úseku je špatný. Trasa vede náročným terénem, zahrnuje přemostění, žebříkové schody a další již nefunkční stavby. Drolící se svahy a půdní eroze či zničené zábradlí znemožňují další užívání.

Výňatek z odborné technické zprávy:

„Na trase jsou pro bezpečnější a usměrněný pohyb turistů provedeny stavební úpravy, z nichž některé jsou již za hranicí své životnosti, některé byly poničeny během užívání. Tento stav způsobuje, že pohyb osob po trase není zcela bezpečný a v důsledku nuceného obcházení a překonávání překážek dochází k rozšiřování a prohlubování eroze, s negativním dopadem na ekosystémy v chráněném území...

Za stávajícího stavu nelze většinu stavebních konstrukcí, které doplňují turistickou stezku, resp. mají zajišťovat bezpečný pohyb na ní, považovat za staticky dostatečně spolehlivé, v krajním případě mohou za jistých okolností znamenat přímé ohrožení zdraví a života na ní pohybujících se osob, zejména řádně nepoučených. Z tohoto důvodu doporučuji řádnou rekonstrukci výše popsaných narušených konstrukcí.“

Citace z dokumentu: Stavební úpravy pro zajištění bezpečného užívání a zvýšení úrovně ochrany skalních a lesních ekosystémů Palackého stezky

NAŠE VIZE

Jak náročné a finančně nákladné stavební, kontrukční a asanační práce nás v členitém a svažitém zalesněném terénu při horské řece čekají si jistě každý dokáže představit.

Nová přemostění, žebříková schodiště, více než sto metrů nových zábradlí, sanace erozí sesutých svahů – to vše v terénu mimo dosah manipulační techniky, v chráněné lokalitě Natura 2000.

Ačkoli čelíme i nečekaným problémům administrativně-správním, přesto doufáme, že se Palackého stezku podaří obnovit.

Chceme čerpat ze zkušeností získaných při opravě hradu Navarov. Vědomí, že se nám zdařilou revitalizací povedlo zajistit budoucnost této turisticky oblíbené hradní zříceniny, přináší naději, že se za pomoci jednotlivců a subjektů s dobrým úmyslem, podaří za čas zpřístupnit veřejnosti také daný úsek Palackého stezky.

POMÁHÁTE — DĚKUJEME

Velice si vážíme každé pomoci. Bez vašeho přispění – ať už finančního, odborného nebo pracovního – nebude možné dílo zdárně provést.